buchspektrum Internet-Buchhandlung

Neuerscheinungen 2014

Stand: 2020-02-01
Schnellsuche
ISBN/Stichwort/Autor
Herderstraße 10
10625 Berlin
Tel.: 030 315 714 16
Fax 030 315 714 14
info@buchspektrum.de

Arturs Brahmanis

Komfortabls mikroklimats publiskos peldbaseinos


2014. 80 S. 220 mm
Verlag/Jahr: GLOBEEDIT 2014
ISBN: 3-639-47737-5 (3639477375)
Neue ISBN: 978-3-639-47737-5 (9783639477375)

Preis und Lieferzeit: Bitte klicken


A. Brahma a darbs "Komfortabls mikroklimats publiskajos peldbaseinos" ir veltits publisko peldbaseinu telpu mikroklimata p tijumiem, analizei un optimala gaisa parametru uztur sanas mode a izstradei. Darba analitiska apskata da a ir apkopoti dati par cilv ku termisko komfortu, optimalo publisko peldbaseinu gaisa parametru noteiksanas principiem un ku ener ijas pat ri u apr iniem. Ir izklastiti ari peldbaseinu mikroklimata tehniskas nodrosinasanas pamatprincipi. P tijumu un apr inu da a ir veikta peldbaseinu p tijumu rezultatu apstrade un to analize. Ir veikti salidzinosie ener ijas pat ri u apr ini, salidzinot darba piedavato risinajumu energoefektivitati un finansialo izdevigumu ar klasiski rekomend tiem un pielietojamiem peldbaseinos. Noda a "Rekomendacijas" ir apkopoti ieteikumi piedavato risinajumu praktiskam pielietojumam. Darba apjoms ir 76 lpp, taja ir izmantoti 26 literaturas avoti un interneta resursi. Darba ir ievietoti 29 att li un 30 tabulas.
Arturs Brahmanis, Mg.sc.ing. (2009), Ph.D Stud. RTU Buvniecibas fakultate Siltuma, gazes un udens tehnolo iju instituts(no 2009). P tniecibas nozares: gaisa kondicion sana, gaisa kvalitate.Darba amats: AVK Projektu vaditajs, Riga, Latvija.Publikacijas: ~ 8 zinatniskie raksti.