buchspektrum Internet-Buchhandlung

Neuerscheinungen 2014

Stand: 2020-02-01
Schnellsuche
ISBN/Stichwort/Autor
Herderstraße 10
10625 Berlin
Tel.: 030 315 714 16
Fax 030 315 714 14
info@buchspektrum.de

Daina Bekmane

Dobeles rajona iedzivotaju inform tiba par tuberkulozes saslimsanu


Tuberkuloze
2014. 60 S. 220 mm
Verlag/Jahr: GLOBEEDIT 2014
ISBN: 3-639-65307-6 (3639653076)
Neue ISBN: 978-3-639-65307-6 (9783639653076)

Preis und Lieferzeit: Bitte klicken


Tuberkuloze visa pasaul ir l nam izplatijusies un paslaik ta ir skarusi~ 2 miljardus cilv ku, un 20 miljoni saslimst katru gadu, 3 miljoni gada nomirst, pirms tam aplipinajusi ar to citus cilv kus. Tuberkuloze skar visus iedzivotaju sla us, neatkarigi no to ienakumu lime a. Tom r, lielaka tuberkulozes slimnieku da a Latvija ir iedzivotaji ar zemu ienakuma limeni. Latvijas sabiedribai kopuma zinasanas par tuberkulozes ierobezosanu un motivacija m r tiecigiem un labi koordin tiem veselibas veicinasanas pasakumiem tas ierobezosanai ir nepietiekamas. Informacijas izplatisana nav pietiekama, lai butiski sekm tu tuberkulozes ierobezosanu. P c statistikas datiem ir zinams, ka Dobeles rajona tuberkulozes probl ma ir ipasi aktuala. Tap c es nol mu izp tit iedzivotaju inform tibu par tuberkulozi, kuru atspogu oju saja gramata. Ceru, ka si gramata palidz s jums izprast tuberkulozes saslimstibas risku un izvairities no tas.
Daina Bekmane, dzimusi 1968. gada 28. maija, Liepajas rajona Priekul . 1986. gada ieguvu medicinas masas diplomu un lidz sim bridim stradaju sava profesija. 2006.gada uzsaku studijas Latvijas Universitat , un 2008. gada ieguvu veselibas zinat u bakalaura gradu maszinibas, veicot p tijumu par tuberkulozes saslimsanu Dobeles rajona.