buchspektrum Internet-Buchhandlung

Neuerscheinungen 2014

Stand: 2020-02-01
Schnellsuche
ISBN/Stichwort/Autor
Herderstraße 10
10625 Berlin
Tel.: 030 315 714 16
Fax 030 315 714 14
info@buchspektrum.de

Ewa Bartosz

Analiza mikroflory surowców pochodzenia ro linnego


Mikroflora warzyw, owoców, zbó , przypraw oraz ro lin zielarskich
2014. 60 S. 220 mm
Verlag/Jahr: WYDAWNICTWO BEZKRESY WIEDZY 2014
ISBN: 3-639-89002-7 (3639890027)
Neue ISBN: 978-3-639-89002-0 (9783639890020)

Preis und Lieferzeit: Bitte klicken


Rodzima mikroflora surowców ro linnych korzystnie wp ywa na przebieg wielu procesów produkcyjnych. Jednak e surowce ro linne mog by zanieczyszczane przez drobnoustroje pochodz ce z gleby, powietrza oraz wody. Szczególnie niebezpieczne s bakterie chorobotwórcze dla ludzi, które wywo uj gro ne choroby. Ponadto du e ryzyko zwi zane jest z rozwojem grzybów ple niowych na surowcach ro linnych. Maj one zdolno wytwarzania mykotoksyn o silnym dzia aniu kancerogennym. Znajomo mikroflory surowców ro linnych oraz optymalnych warunków rozwoju pozwala dobra odpowiednie sposoby ich przechowywania oraz utrwalania.