buchspektrum Internet-Buchhandlung

Neuerscheinungen 2014

Stand: 2020-02-01
Schnellsuche
ISBN/Stichwort/Autor
Herderstraße 10
10625 Berlin
Tel.: 030 315 714 16
Fax 030 315 714 14
info@buchspektrum.de

Patrycja Bartoszak

Teatroterapia


Teatr jako metoda terapeutyczna
2014. 84 S. 220 mm
Verlag/Jahr: WYDAWNICTWO BEZKRESY WIEDZY 2014
ISBN: 3-639-89109-0 (3639891090)
Neue ISBN: 978-3-639-89109-6 (9783639891096)

Preis und Lieferzeit: Bitte klicken


Teatroterapia to magiczna metoda, która stwarza mo liwo do wiadczania, prze ywania i przepracowania ró norodnych emocji w bezpiecznej atmosferze teatralnej. W niniejszej ksi ce mo emy odnale teoretyczny opis form pracy w terapii przez teatr oraz przyk adowych grup, które mog by ni obj te (grup wykluczonych lub nara onych na wykluczenie spo eczne). W dalszej cz ci skoncentrowa am si na opisie w asnych do wiadcze zawodowych. W publikacji znajduj si scenariusze zaj oraz analiza modelu prowadzenia Teatru Terapeutycznego, którego aktorami s osoby z niepe nosprawno ci oraz Teatru Forum, którego uczestnikami s osoby reprezentuj ce mniejszo seksualn . Ksi ka jest skierowana do wszystkich, którzy s zainteresowani teatroterapi , a przede wszystkim do osób, które pracuj z drugim cz owiekiem, czyli pedagogów, terapeutów, psychologów, studentów, teatrologów oraz rodziców zainteresowanych wzbogacaniem wiata swojego dziecka przez sztuk .
Patrycja Bartoszak- pedagog specjalny, terapeuta, trener dramy, kulturoznawca, teatrolog, choreoterapeuta, rytmik, instruktor teatralny. Prowadzi Teatr Terapeutyczny oraz zaj cia, treningi arteterapeutyczna dla osób niepe nosprawnych i ich rodzin. Realizuje warsztaty oraz projekty dla ró nych grup o charakterze spo eczno- artystycznym.