buchspektrum Internet-Buchhandlung

Neuerscheinungen 2014

Stand: 2019-06-19
Schnellsuche
ISBN/Stichwort/Autor
Herderstraße 10
10625 Berlin
Tel.: 030 315 714 16
Fax 030 315 714 14
info@buchspektrum.de

Damian Marchewka

Baza Danych Ligandów Bia ek


LIGANDSdb
2014. 56 S. 220 mm
Verlag/Jahr: WYDAWNICTWO BEZKRESY WIEDZY 2014
ISBN: 3-639-89183-X (363989183X)
Neue ISBN: 978-3-639-89183-6 (9783639891836)

Preis und Lieferzeit: Bitte klicken


Niniejsza praca stanowi opis zrealizowanych przez autora projektów dotycz cych zagadnienia wspomaganego komputerowo projektowania leków. Projekty b d ce tematem pracy to baza danych ligandów bia ek LIGANSdb oraz program do analizy rozk adu oddzia ywa w bia ku o nazwie PDP 1.0 (Potencial Density In Protein). LIGANDSdb to serwis internetwy dost pny pod adresem LIGANDSdb posiada dwa rodzaje przeszu-kiwania zasobów: przeszukiwanie po nazwach bia ek dostarczaj ce listy ligandów, które wi si z dan protein oraz przeszukiwanie po nazwach ligandów którego rezultatem jest lista bia ek, do których dany ligand si wi e. Dodatkowo przy ka dym bia ku za czona jest informacja o pe nionej funkcji biologicznej oraz o kodzie EC bia ka je eli kod taki posiada. Serwis ten powsta w oparciu o baz danych PDB, a konkretnie w oparciu o ok. 25 tys. struktur kompleksów bia ko ligand. PDP 1.0 to program do analizy rozk adów oddzia ywa w bia ku z naciskiem na ob-szar miejsca wi cego ligand.
Jestem doktorantem biofizyki na Wydziale Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej na Uniwersytecie Jagiello skim. Gdzie realizuj projekty: "Rola laktoferyny poddanej metalacji i transmetalacji w regulacji mikroflory przewodu pokarmowego oraz jej interakcje z komórkami nab onka jelita" oraz "System Informatyczny Redukcji Szpitalnych Zaka e ".