buchspektrum Internet-Buchhandlung

Neuerscheinungen 2015

Stand: 2020-02-01
Schnellsuche
ISBN/Stichwort/Autor
Herderstraße 10
10625 Berlin
Tel.: 030 315 714 16
Fax 030 315 714 14
info@buchspektrum.de

Daina S iltere

Biznesa imitacijas sp les


Attistisim uz m jsp jas!
2015. 176 S. 220 mm
Verlag/Jahr: GLOBEEDIT 2015
ISBN: 3-639-66076-5 (3639660765)
Neue ISBN: 978-3-639-66076-0 (9783639660760)

Preis und Lieferzeit: Bitte klicken


Gramata aprakstita viena no aktivam macibu metod m - biznesa imitacijas sp les, to nozime uz m jsp ju veidosana un attistisana. Biznesa imitacijas sp les ir vadibas l mumu pie emsanas imit sana sp les veida. Biznesa imitacijas sp les izmanto zinasanu un prasmju ieguvei un nostiprinasanai macibu procesa; kvalifikacijas celsanai; personala treni iem, lai apgutu jaunas iema as, paatrinatu ricibas sp ju apgusanu; realu probl msituaciju risinasanai uz mumos, iestad s, realu l mumu pie emsana; personala atlas , lai noteiktu piem rotibu vadosam amatam. Darba ietvertas un aprakstitas 15 ori inalas biznesa imitacijas sp les. Katrai sp lei aprakstitas tas izmantosanas iesp jas, sp les dalibnieku ieguvumi, sp les noteikumi, ieteikumi sp les vaditajam un p csp les analize. Gramata noder s studentiem, skol niem un citiem interesentiem, kuri apgust macibu kursus, kas iek auti ekonomikas un vadibas zinibu apguves programmas, ka ari pasniedz jiem, kuri v las aktiviz t un pilnveidot macibu procesu.
Daina S iltere ir LU Ekonomikas un vadibas fakultates profesore. Galvenie zinatniska darba virzieni ir model sana un prognoz sana; l mumu pie emsanas metodes un biznesa imitacijas sp les. D. S ilterei ir vairak neka 120 publikaciju, t.sk. 19 publikacijas par biznesa imitacijas sp l m. Profesore ir 30 biznesa imitacijas sp u autore un lidzautore.