buchspektrum Internet-Buchhandlung

Neuerscheinungen 2015

Stand: 2020-02-01
Schnellsuche
ISBN/Stichwort/Autor
Herderstraße 10
10625 Berlin
Tel.: 030 315 714 16
Fax 030 315 714 14
info@buchspektrum.de

Ieva Bernadeta Runce

Sievietes ka vaditajas saistiba ar kolektiva veidosanos


2015. 100 S. 220 mm
Verlag/Jahr: GLOBEEDIT 2015
ISBN: 3-639-68123-1 (3639681231)
Neue ISBN: 978-3-639-68123-9 (9783639681239)

Preis und Lieferzeit: Bitte klicken


Darba ietvaros tika p tita un analiz ta teorija par p tamo probl mu, veikts empiriskais p tijums 2 izglitibas iestad s, kuras vada sievietes, apkopoti p tijuma rezultati un izstradati ieteikumi izglitibas iestades vaditajam kolektiva salied sanai. Atbildot uz p tijuma jautajumu -kada ir sievietes ka izglitibas iestades vaditajas kompetence un tas saistiba ar izglitibas iestades kolektiva veidosanos - var teikt, ka sievietes - izglitibas iestazu vaditajas sp j efektivi pildit savus darba pienakumus, vadit iestadi un izveidot labv ligu psiholo isko klimatu kolektiva salied tibai.
Ieva Bernadeta Runce absolv jusi Rigas Pedago ijas un izglitibas vadibas augstskolu (2006) un ieguvusi profesionalo bakalaura gradu izglitiba (deju un ritmikas skolotaja kvalifikaciju), 2014. gada ieguvusi profesionalo ma istra gradu vadibzinatn s (uz muma un iestades vaditaja kvalifikaciju). Strada par pirmsskolas izglitibas iestades vaditaju.