buchspektrum Internet-Buchhandlung

Neuerscheinungen 2015

Stand: 2020-02-01
Schnellsuche
ISBN/Stichwort/Autor
Herderstraße 10
10625 Berlin
Tel.: 030 315 714 16
Fax 030 315 714 14
info@buchspektrum.de

Gundega Rutka

Neironu tiklu mode u lietosana interneta datplusmas prognoz sana


2015. 144 S. 220 mm
Verlag/Jahr: GLOBEEDIT 2015
ISBN: 3-639-77595-3 (3639775953)
Neue ISBN: 978-3-639-77595-2 (9783639775952)

Preis und Lieferzeit: Bitte klicken


Musdienu telekomunikaciju tiklu neat emama sastavda a ir datortikli un piek uve internetam. Plasas interneta tehnolo iju iesp jas, e-komercija k ust par galveno biznesa strat iju. Lidz ar to daudz darba tiek ieguldits, lai palielinatu komunikacijas sp jas. Piek uve konkr tam globala timek a majas lapam veido butisku e-komercijas da u, tad ir butiski veikt prognozi tikla datplusmai, lai lietotajs butu apmierinats ar piek uvi tai. Sis darbs ir veltits interneta datplusmas prognoz sanai, izmantojot neironu tiklus.
G.Rutka savu darbu "Neironu tiklu mode u lietosana interneta datplusmas prognoz sana" aizstav ja 2008.gada, iegustot inzenierzinat u gradu telekomunikacijas. G.Rutka ir autore un lidzautore vairak ka 10 publikacijam, kas saistita ar prognoz sanas mode iem un regul sanas jautajumiem.