buchspektrum Internet-Buchhandlung

Neuerscheinungen 2015

Stand: 2020-02-01
Schnellsuche
ISBN/Stichwort/Autor
Herderstraße 10
10625 Berlin
Tel.: 030 315 714 16
Fax 030 315 714 14
info@buchspektrum.de

Halil brahim €elik

Kompleks Potansiyel Teorinin Yöntemleri


2015. 260 S. 220 mm
Verlag/Jahr: TÜRKIYE ALIM KITAPLAR 2015
ISBN: 3-639-81003-1 (3639810031)
Neue ISBN: 978-3-639-81003-5 (9783639810035)

Preis und Lieferzeit: Bitte klicken


Bu ‡al smada Kompleks potansiyel teorinin yöntemleri arast r ld . Kompleks potansiyel teori, holomorfik fonksiyonlar ve kompleks uzay n geometrik yap s yla iliskilerinden dolay ‡ok boyutlu kompleks analizin temel ilgi alan d r. Önsöz ve yedi bölümden olusan ‡al sman n birinci bölümünde holomorfik, harmonik ve subharmonik fonksiyonlar n temel sonu‡ ve prensipleri incelendi. kinci bölüm plurisubharmonik fonksiyonlar n özelliklerini, holomorfik fonksiyonlarla iliskilerini ve plurisubharmonik fonksiyon insa etme yöntemlerini i‡eren bir bölümdür. ܇üncü bölümde kompleks analizde Dirichlet probleminin ‡özümü olarak ortaya ‡ kan maksimal plurisubharmonik fonksiyonlar ve Monge-Ampere operatörünün temel özellikleri incelendi ve maksimal plurisubharmonik fonksiyon örnekleri verildi. Dördüncü bölümde plurisubharmonik fonksiyonlar n singüler noktalar n ve bu noktalar c var nda lokal davran slar n inceleyen temel yöntemler ‡al s ld . Besinci bölümde holomorfik fonksiyonlar n singüler noktalar yla yak ndan iliskili kü‡ük kümeler arast r ld . Alt nc bölüm kompleks potansiyel teorinin uygulama alanlar yla ilgili bölümdür. Son bölümde alan n ‡al smalar m zla ilgili problemleri derlendi.
Yrd. Do‡. Dr. Halil brahim €elik 1986 y l nda Hacettepe Üniversitesi Fen Fakültesi Matematik Bölümünden mezun oldu. 1990 y l nda Michigan State University´de Yüksek Lisans n ve 1996 y l nda Syracuse University´de Doktoras n tamamlad . Halen M.Ü. Fen Edebiyat Fakültesi Matematik Bölümünde görev yapmaktad r.