buchspektrum Internet-Buchhandlung

Neuerscheinungen 2016

Stand: 2019-06-19
Schnellsuche
ISBN/Stichwort/Autor
Herderstraße 10
10625 Berlin
Tel.: 030 315 714 16
Fax 030 315 714 14
info@buchspektrum.de

Gülnur Ilgün

Aile Hekimligi €al_sanlar_n_n Uygulama Hakk_ndaki Görüs ve Önerileri


2016. 192 S. 220 mm
Verlag/Jahr: TÜRKIYE ALIM KITAPLAR 2016
ISBN: 3-639-67055-8 (3639670558)
Neue ISBN: 978-3-639-67055-4 (9783639670554)

Preis und Lieferzeit: Bitte klicken


Dünyada 1950´lerden bu yana birinci basamak sagl_k hizmetlerini sunan aile hekimligine verilen önem giderek artmaktad_r. Ülkemizde de aile hekimligi sistemi Sagl_kta Dönüsüm Program_´n_n bir uygulamas_ olarak, 2005 y_l_nda pilot uygulama ile Düzce ilinde baslam_st_r. 2009 Ocak ay_ itibariyle 33 il pilot uygulama kapsam_na al_nm_s ve 2010 y_l_ sonunda tüm Türkiye´de aile hekimligi uygulamas_na ge‡ilmistir. Bu ‡al_sman_n amac_; aile hekimligi sisteminde ‡al_san hekim ve aile sagl_g_ elemanlar_n_n aile hekimligi uygulamas_na yönelik görüs ve önerilerini ortaya koymak ve hekim ve aile sagl_g_ elemanlar_n_n degerlendirmeleri aras_nda anlaml_ fark olup olmad_g_n_ belirlemektir.
2011 y_l_nda Hacettepe Üniversitesi _ktisadi ve _dari Bilimler Fakültesi Sagl_k _daresi Bölümü´nden mezun oldu. Hacettepe Üniversitesi Sagl_k _daresi Bölümü´nde arast_rma görevlisi olarak ‡al_smaktad_r. Yüksek lisans_n_ Hacettepe Üniversitesi Sagl_k Kurumlar_ Yönetimi Anabilim Dal_´nda yapt_. Ayn_ bölümde doktora ögrencisi olarak devam etmektedir.