buchspektrum Internet-Buchhandlung

Neuerscheinungen 2016

Stand: 2020-02-01
Schnellsuche
ISBN/Stichwort/Autor
Herderstraße 10
10625 Berlin
Tel.: 030 315 714 16
Fax 030 315 714 14
info@buchspektrum.de

Mustafa A‡a

Denizin €ocuklar_


Giresun ve Trabzon Yöresi Bal_k‡_lar_n_n Meslek Folkloru
2016. 668 S. 220 mm
Verlag/Jahr: TÜRKIYE ALIM KITAPLAR 2016
ISBN: 3-639-81292-1 (3639812921)
Neue ISBN: 978-3-639-81292-3 (9783639812923)

Preis und Lieferzeit: Bitte klicken


Dogu Karadeniz konulu kültür arast_rmalar_n_n genellikle s_n_rl_ saha ve konular üzerinde yogunlast_g_ görülmektedir. Bölgenin k_y_ seridinde takip edilen sözlü kültürde ve etnografyada etkileri ile s_k‡a kars_las_lan deniz kültürünün, bal_k‡_l_k baglam_nda genis tabanl_ bir kültür arast_rmas_na konu edilmemis olmas_, bu arast_rma konusunun tercih edilmesinde etkili olmustur. Giresun ve Trabzon illeri bal_k‡_lar_n_n meslekî kültürlerini tarihsel süre‡leri ile tespit etmeyi ama‡layan bu ‡al_sma, iki y_l süren alan arast_rmalar_ ile elde edilen verilerin ‡özümlenmesi ve degerlendirilmesi yoluyla olusturulmustur.
1978 Konya dogumlu olan yazar, halen Karadeniz Teknik Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyat_ Bölümünde Dr. unvan_yla görev yapmaktad_r. Arast_rmac_n_n Türk sözlü kültürü ile ilgili ‡ok say_da ‡al_smas_ mevcuttur. Evli ve iki ‡ocuk babas_ olan Mustafa A‡a´n_n yabanc_ dili _ngilizcedir.